Skôr, než začneš písať (foto: Jakub Čaprnka 2019))


Skôr, než začneš písať

Už sme hovorili o tom, že písať piesne môže každý. Boh nás miluje rovnako a naozaj každého povoláva k tomu, aby na túto lásku odpovedal – napríklad aj piesňou. Napriek tomu, že piesne môžeme skladať všetci, je potrebné mať určitý duchovný základ a neustále ho rozvíjať. Predtým, než položíme pero na papier a začneme tvoriť, je dobré uvedomiť a osvojiť si niekoľko rozhodujúcich princípov.

Sme kresťania a ak tvoríme kresťanské piesne, tieto body sú oporou každej duchovnej tvorby. Preto zlomový krok je zbaviť sa pýchy. Tieto piesne nemajú oslavovať nás, ale Boha. Nemajú ukazovať na nás, ale naňho. Áno, Boh nepotrebuje tieto piesne, potrebujeme ich my. Nepohneme sa nikam, ak nebudeme mať jasno v tom, prečo to celé robíme. Majme vždy na mysli slová apoštola Petra: všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 1Pt 5,5.

Okrem všetkých konkrétnych rád a postupov, ktoré sa týkajú priamo skladania piesní, sme spísali niekoľko zásadných bodov, ktoré písaniu ešte predchádzajú. Ide o určité nastavenie mysle a usporiadanie svojich vnútorných motívov. S takto vybudovaným postojom srdca sa môžeme pokojne pustiť do skladania piesní. A aby to bolo trošku zábavnejšie čítanie, tak sa nám to podarilo zoštylizovať do akýchsi 12 S. Snáď si čosi zapamätáš.

Takže, na čo nezabudnúť?

Spoločenstvo s Bohom

Kresťanské piesne majú niesť Božiu prítomnosť a požehnanie. Preto je mimoriadne potrebné, aby sme ako autori boli v spoločenstve s naším Otcom. Kresťanská pieseň musí mať v prvom rade duchovnú hĺbku a až tak spĺňať technické kritériá. A pokiaľ nemáme s Bohom dostatočne hlboký vzťah, do piesne túto hĺbku nie sme schopní vložiť. Naopak, ak túžime po Božom vedení a snažíme sa kráčať s ním, istotne ťa celým procesom skladania piesne Boh povedie.

Spolupráca s Duchom Svätým

Pri tvorbe piesne sa niekedy môžeme ocitnúť v istej pasci. Predstav si situáciu, že chceš zložiť novú pieseň. Premyslíš si, o čom by mala byť a nastavíš sa na isté očakávania, ktoré chceš dosiahnuť. Po prvých pokusoch sa do tvorby zapojí Boží Duch a začne sa na tvorbe podieľať. Paráda! Alebo aj nie?

Čo ak sme očarení a zaneprázdnení vlastnou predstavou do takej miery, že Božieho Ducha nepočúvame a ďalej postupujeme podľa svojich plánov? Potrebujeme s Duchom Svätým spolupracovať, reagovať na jeho podnety, byť citliví na jeho usmerňovanie. Nebojme sa, ak Duch chce robiť niečo iné, než sme si pôvodne predstavovali. Nedržme sa príliš svojich vlastných očakávaní. Počúvajme Boží hlas, aj keď nám nedáva zmysel. Boh vie, čo robí. V spolupráci s Duchom Svätým sa pieseň stáva Božou a požehnanou.

Sloboda

Tiež ale môžeme upadnúť do opačnej situácie – natoľko očakávať Božie vedenie, že sa bojíme akejkoľvek iniciatívy, aby sme neurobili čosi nesprávne. Je úžasné, ak ti Duch nadiktuje celú pieseň, ale neboj sa začať, ak sa to nedeje. Všetci chceme, aby naša pieseň bola čo najviac prorocká. Nemôže nás ale zväzovať strach z toho, že sami od seba to pokazíme, alebo že počas písania nejako prepočujeme Boží hlas. Boh nás povoláva k slobode aj v tvorivosti. Preto dôverujme Bohu a nebojme sa robiť prvé kroky. Ak mu zveríš celý tvorivý proces a vo viere budeš písať najlepšie ako len vieš, on sa k tvojej piesni prizná a bude ju požehnávať.

Samota

Boh sa nám často krát prihovára v tichosti. V hluku tohto sveta je veľmi náročné počuť Boží hlas. Ak chceme popracovať na nejakej piesni alebo len popremýšľať nad novou inšpiráciou, je veľmi prospešné utiahnuť sa, rovnako ako pri modlitbe, do samoty a do ticha. V mnohých prípadoch je užitočnejších desať minút v pokoji, než hodina v rušivom prostredí. Samota neznamená, že písať môžeš iba sám. Aj pre dvojicu autorov môže byť tiché miesto mimoriadne prínosné. Tichú a pokojnú atmosféru môžeš vyskúšať priniesť aj na skúšku kapely. Ticho a samota sú pre kresťanskú hudbu jednoznačne potrebné.

Skúsenosť

Jablká si nekupujeme kvôli farbe, tvaru alebo veľkosti, ale kvôli chuti a výživnosti. Ak by nám nechutili a nepomáhali, tak by sme ich pravdepodobne vôbec nejedli. Pri kresťanských piesňach to platí obzvlášť. Pokiaľ piesne neodzrkadľujú to, čo osobne každý deň s Bohom prežívame, sú ako bez chuti. Skúsenosť je potrebná, pretože našimi piesňami chceme zároveň svedčiť druhým. Cez prežitú skúsenosť môžeme v piesni svedčiť o Božích prisľúbeniach a skutkoch. Niekedy je naše svedectvo priamo zdrojom inšpirácie preto, aby piesne vznikli. Preto spomínajme na veľké Božie skutky v našich životoch a vkladajme ich do našej tvorby.

Spätná väzba

Ako Kristovi učeníci máme robiť veci kvalitne. Náš Boh predsa neobyčajným spôsobom utvoril galaxie, našu Zem a celé stvorenstvo. Preto sa potrebujeme usilovať o umeleckú dokonalosť. Jedným z výborných spôsobov je zapojiť do tvorby ostatných.

Pýtať sa na názor je veľmi nápomocné, pretože občas sa nám pieseň môže zdať bezchybná, ale druhí v nej dokážu nájsť závažné nedostatky. Všeobecne nie je na škodu pýtať sa skúsených odborníkov – autorov, muzikantov – ale aj laikov, ktorí často dokážu vniesť pohľad hlbší, než len technická stránka piesne. Vrelo odporúčam (Tadeáš) si spätnú väzbu pýtať najmä od žien 🙂

Ako členovia Božej rodiny máme navyše úžasnú možnosť, že naše diela môžeme konzultovať s ďalšími služobníkmi – napr. učiteľ zaiste nájde dogmatické nezrovnalosti, prorok vie do piesne často vniesť potenciál pre širší dosah, evanjelista zasa pomôcť vyhnúť sa náboženskému slangu a dodať zrozumiteľnosť atď. Nepokazíš nič, ak svoj výtvor najprv ukážeš duchovnej autorite alebo skúsenejšiemu bratovi v cirkvi.

Správny čas a miesto

Niektoré piesne vzniknú za pár minút, iným to trvá roky. Je kľúčové, aby sme sa aj v tomto riadili Božím hlasom a dokázali pieseň pustiť do sveta v správnom čase a na správnom mieste. Sú piesne, ktoré sú síce dokončené, ale ešte akoby nedozreli na správny čas, a preto sa spievajú veľmi ťažko. Na druhej strane, ak vieme, že pesničku sa nedarí zložiť už príliš dlho, neochabujme v modlitbe a netlačme na pílu. Niekedy je to práve takto správne. Takisto sú piesne, ktoré majú vzniknúť len pre určité spoločenstvo alebo cirkev. Iné piesne zasa budú spievať národy. Máme moc ovplyvniť mnohé z týchto aspektov, ale je oveľa lepšie zveriť aj túto oblasť Duchu Svätému.

Na čo myslieť netreba

Teraz to otočíme o 180° a pozrieme sa na veci, na ktorých nezáleží takmer vôbec. Pamätajme, že ide o kresťanské piesne a pre úplnosť hovoríme, že aj tu platia výnimky. Týmto textom ale chceme povzbudiť hlavne nových autorov a opakujeme, že je nutné sa zbaviť akejkoľvek pýchy. Boh je tvorcom a darcom všetkého. Preto si neprivlastňujme jeho dary a nechváľme sa pred inými niečím, čo nám bolo dané z Božej milosti. Ak v pokore prídeme k nemu, použije si nás veľkolepo – aj s našimi nedokonalosťami. V konečnom dôsledku je práve on autorom všetkých našich piesní, my sme len spoluautori.

Schopnosti

Byť talentovaný a mať schopnosti si neprotirečí s Božím pomazaním. Božie pomazanie je však nad akúkoľvek schopnosť. V prvom liste Korinťanom 1,27 apoštol Pavol píše: „Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných.“

Z Božej milosti môžeš zložiť takú pieseň, ktorá bude lepšia ako pieseň niekoho, kto sa pýši svojimi vedomosťami. To ale neznamená, že nemáš študovať teóriu a zlepšovať sa v remesle. Sme povolaní rozširovať svoje bohatstvo a nejedná sa len o peniaze, ale aj zručnosti. Prostredníctvom tvojho tréningu môže Boh tvoju snahu požehnať a tvoje piesne budú takisto kvalitnejšie. Schopnosti idú ruka v ruke s Božím požehnaním. Hlavne sa ale viac spoliehajme na neho, než na vlastnú rozumnosť.

Schémy

Boh nás pozýva stať sa poslušnými. Pri skladaní kresťanských piesní si treba uvedomiť, že z Božieho vnuknutia môžeme meniť aj zaužívané postupy a schémy. Podriadenosť Bohu stojí pred každým pravidlom, postupom či koncepciou. Boh je ten, ktorý v rukách drží pokope atómy. Jeho slovom povstali k životu komplexné organizmy. Božími myšlienkami sú pretkané všetky fyzikálne a matematické zákony. Boh je jediným autorom všetkého vedeckého poznania. Preto sa nemusíme báť podriadiť mu všetky naše pravidlá a štruktúry, na ktoré sme zvyknutí. Tvoriť podľa pravidiel je vítanou vecou, ale ak cítiš, že ťa Boh sám pozýva k niečomu novému, neboj sa spolupracovať.

Strany preplnené textom

Nie je cieľom dosiahnuť 200% produktivity. Je úplne jedno, či má text štyri riadky, alebo niekoľko hárkov papiera. Rovnaké požehnanie môže priniesť krátka pieseň ako aj trojstranová kompozícia. Akákoľvek dlhá pieseň však bude suchá a prázdna, ak do tvorby nepozveš Božieho Ducha. Len Boh môže dať textom chuť a prorocký zmysel, ktorý sa bude dotýkať sŕdc. Aj v Žalmoch môžeme nájsť kratučké útvary, aj slávnostné hymny obrovského rozsahu. Všetky ale pochádzajú z Božieho srdca.

Súperenie

Nezáleží na tom, koľko piesní zložíš. V Božích očiach je autor dvoch piesní rovnocenný s autorom tristo piesní. Boh nikoho neuprednostňuje, píše apoštol Pavol Ga 2,6 SEB. Dnešný svet ale hovorí niečo iné. Cení sa hlavne efektívnosť, produktivita a výkon. V Božom kráľovstve ale platia iné pravidlá. Boh mocne používa aj naše máličko. Ak ťa Boh volá zložiť len jednu pieseň za rok, urob to s rovnakou radosťou, ako keď ťa pozýva skladať piesne každý mesiac. Aj tu je podstatné konať zakaždým v súlade s jeho vôľou.

Sláva

Ak aj pri predchádzajúcich štyroch sa niekedy môže naskytnúť výnimka, pri tomto prípade to nebude nikdy. Pretože na našej sláve vôbec nemá záležať. Nikdy netúžme byť kvôli svojej službe pre Božie kráľovstvo sledovaní, obdivovaní či vyvyšovaní. Takouto službou pre Božie kráľovstvo je aj skladanie nových piesní. Nimi predsa Boží ľud oslavuje Najvyššieho! Vynikajme preto v pokore. A vedz, že pokora nie je myslieť si málo o sebe, ale myslieť málo na seba.

Zhrnutie

Na čo nezabudnúť?

 • spoločenstvo s Bohom
 • spolupráca s Duchom Svätým
 • sloboda
 • samota
 • skúsenosť
 • spätná väzba
 • správny čas a miesto

Na čom nezáleží?

 • schopnosti
 • schémy
 • strany preplnené textom
 • súperenie
 • sláva

Záver

V prvej časti sme spísali sedem dôležitých bodov, ktoré nám pomáhajú pri písaní piesní. Ako sme spomínali v úvode, nejde o podmienky, ale skôr o dobré rady, ktoré je fajn mať na mysli. Ak si si ich prečítal, Duch ti ich v potrebnej chvíli pripomenie.

V druhej časti sme opísali niekoľko menej podstatných aspektov. Od tých na ktorých záleží málo (schopnosti), až po tie, na ktorých nezáleží vôbec (sláva). Potrebujeme byť schopní, ale mať aj ochotu podriadiť sa Bohu. Postupovať podľa schém nám často uľahčí prácu, ale tiež dôverujme Božiemu vedeniu pri zmenách. Text piesne potrebuje mať svoj vývoj, čo sa môže odzrkadliť na počte strán, ale bez Božieho zásahu sú to len prázdne riadky. Viacero piesní ponúka pestrejšiu paletu tém, ale bez Božej priazne neprinášajú svoje požehnanie. A napokon, ako autor môžeš nabrať vplyv, vyučovať a inšpirovať ďalších, no aj vtedy – a najmä vtedy – potrebuješ pokorné srdce.

Posledná vec. Je nevyhnutné, aby to, čo píšeme a spievame, sme aj mysleli vážne. Pamätaj na to, že Boh vidí do nášho srdca a túži po uctievaní v Duchu a v pravde. Preto je veľmi dôležité mať jasno vo svojich motiváciách a úmysloch. Buď k sebe úprimný a konfrontuj sa – o čo to tu vlastne ide?

Tieto rady sú malým návodom, aby si sa mohol na začiatku ľahšie odraziť. V ďalších dieloch sa pustíme plnou parou do písania. Prajeme ti, aby sa ti tieto myšlienky zapísali do srdca a aby si rástol v Božej tvorivosti ako skutočný syn a dcéra nebeského Otca.


Ak ťa článok zaujal a máš chuť diskutovať, zapoj sa do našej komunitnej FB skupiny: 4334 parťáci a ďalší slovenskí chváloví ľudia.

Tadeáš Gavala už vyše 12 rokov hrá na klávesy a píše piesne pre skupinu F6. Kapelu tiež manažuje a stará sa o niekoľko ďalších skladateľov a projektov v rámci Umeleckého centra F6. Pôsobil ako lektor v Timothy Worship Centre a dokopy vytvoril či spolupracoval pri vzniku cca 100 piesní.

Matej Hudáček sa už dekádu venuje online kresťanským spevníkom a niekoľko rokov vedie chvály v spoločenstve Nehem v Trebišove. S bratom Jánom publikujú v hudobnom blogu Kopa Vecí, skladaniu piesní sa venuje zatiaľ len v rámci vlastného spoločenstva.