Láskou premožený

1:

FFJežiš, aapozdvihnutý na kríž
CCBaránok BoBBží
FFJežiš, aabezmocný Syn Boží
CCslávne víťaBB

chorus: 2x

Láskou aapremožeee
pokáním aapripraveee
Neboaajím sa
s tebou GGvládzem niesť svoj FFkríž

interlude

1

chorus 2x

instrumental chorus

bridge:

BBO odvahu FFdôverovaGGť
ggprosím a ddidem CCvpred
BBÚzkou cestou k FFtesnej bráGGne
BBtam CCma DDveď

BO odvahu FdôverovaGť
gprosím a didem Cvpred
BÚzkou cestou k Ftesnej bráGne

chorus 2x + 2x