Ako rozlišujeme témy v piesňach?

Jeden z rozhodujúcich dôvodov vo výbere piesní, ktoré budú znieť na chválach, je ich téma. Teda to, o čom pieseň hovorí, to akú emóciu vyvoláva, to aké otázky dokáže zodpovedať a na aký aspekt dokáže pieseň upriamiť pozornosť poslucháča.

Rozdelenie piesní do základných kategórií, ktoré nazývame Témy, je esenciálnou časťou spevníka 4334, takže som sa s odstupom času a s pribúdajúcimi piesňami rozhodol spísať nejakú základnú charakteristiku.

Skôr, než prejdem k opisu jednotlivých tém, načrtnem dôležité zásady:

  1. Tému určujem podľa dominantnej myšlienky, ktorú poznám podľa toho, že o nej hovorí najviac veršov, prípadne dominantná časť piesne (refrén alebo často opakovaný bridge). Zvyčajne túto myšlienku (až na výnimky) rozvíja aj sloha.
  2. Ak je pieseň príliš bohatá a nedotýka sa len jednej témy, priradím ich viac, maximum sú 3 témy na 1 pieseň. Ak by som našiel aj rovnocenne silné zastúpenie 4tej témy, rezignujem, označím si v hlave pieseň ako mimoriadne hybridnú a nepriradím jej žiadnu tému.
  3. Niektoré témy sa prelínajú aj do zmyslovej stránky, ktorú veľmi ovplyvňuje hudba piesne, napr. témy Radosť a oslava alebo Odovzdanie života. Ak by aj text pasoval, ale hudba by vyjadrovala niečo iné, nezaradím to k dotyčnej téme.
  4. Niekedy rôzne verzie tej istej piesne zapríčinia tématický posun práve kvôli preneseniu pozornosti na inú časť, napr. štúdiová a živá verzia Slávny Boh od BCC Worshipu (prvá je skôr čisto chválová, druhá takisto, ale v oveľa väčšej miere hovorí tiež o túžbe).

Ešte posledná poznámka: v našich témach existuje určitá hierarchia, keďže sa mnohé prekrývajú, nezľakni sa. O témach a výbere piesní má dobré kázanie Jeremy Riddle, od ktorého som vzal istý základ, ktorý som ďalej rozvinul a doplnil. Poradie nebude abecedné, ale chronologické, teda (veeeeeeľmi približne) podľa poradia, v akom jednotlivé témy zvyknú odznievať na bežnom chválovom zhromaždení. Poďme na to.

Pozvanie do chvály

Pozvanie do chvály asi netreba zvlášť opisovať – ide o piesne, ktoré sú často dynamické, strhujúce alebo interaktívne. Texty sa väčšinou točia okolo nejakej prvotnej akcii / úkone typu Chcem ti spievať alebo Dnes ti vzdávam chválu. Občas sú v tejto situácii použiteľné aj piesne Chvála a zvelebenie, ale typicky úvodné sa snažím odlíšiť. Viaceré sú tiež prvou piesňou z albumu.

Ultimátny príklad: Poď

Smäd a túžba

Toto je tak trochu hybridná téma sama o sebe, kde niektoré piesne možno spievať v úvode chvál (možno nie nevyhnutne ako prvú pieseň). Iné piesne sa hodia aj do neskorších fáz.

Ultimátny príklad: Prítomnosť

Duch Svätý

Viacerí vedúci chvál radi začínajú zhromaždenie piesňami o Duchu Svätom, preto je možné tiež to zaradiť medzi úvodné piesne. Väčšinou ide o všetky piesne s motívmi a obrazmi Ducha Svätého, ohňa, dažďa, vyliatia atď.

Ultimátny príklad: Naplň ma

Chvála a zvelebenie

Piesne v tejto téme bývajú skôr univerzálne a nezamerané na 1 konkrétny Boží aspekt. Hudobne ide prevažne o rýchlejšie a stredné tempo, text býva skôr ľahší, väčšinou ide o jednoduché vyznania typu Tebe patrí chvála, Buď zvelebený. Často sa prelínajú s myšlienkami o rozličných Božích atribútoch.

Ultimátny príklad: Môj Ježiš

Božie vlastnosti

Piesne o Božej veľkosti, dobrote, láskavosti, milosrdenstve, kráse, vernosti, múdrosti a mnohých ďalších vlastnostiach. Tieto piesne sú najmä opisné, často sa prelínajú s chválovými motívmi. Tieto piesne upriamujú pozornosť na Boha, na to, aký je.

Ultimátny príklad: On je Jahve

Božie skutky a prisľúbenia

Piesne o tom, čo Boh robí, urobil, alebo ešte neurobil, ale čakáme na to, pretože to prisľúbil. Tieto piesne sú svedectvom a nádejou, povzbudzujú a opisujú Boha ako aktívnu osobu. Pripomínanie týchto Božích zásahov prináša vďačnosť.

Ultimátny príklad: Nohy jeleníc

Božia láska

Kombinácia Božích vlastností (dobrý, starostlivý, milujúci) a skutkov (miluješ, dávaš mi, plníš sľuby). Asi netreba viac vysvetľovať.

Ultimátny príklad: Silnejšia ako smrť

Božie slová

Trocha menšia téma, ktorá zahŕňa skôr poučné piesne v duchu Žalmu 119 (chcem pamätať na tvoje slovo, tvoj zákon si vpíšem do srdca), ale aj piesne, ktoré sú písané akoby z pozície Boha (pieseň, ktorú Boh spieva nám).

Ultimátny príklad: Jn 8,32

Blízkosť a bezpečie

Piesne o Božej blízkosti, prítomnosti, o tom, že Boh nám vytvára bezpečné miesto, kráča po našom boku, neodchádza.

Ultimátny príklad: Jediné miesto

Kríž a obeta

Piesne o Ježišovom diele na kríži, obete, smrti, odovzdaní. Veľa týchto piesní preniká hneď do pokánia, iné rozvíjajú aj (následný) motív spásy.

Ultimátny príklad: Ježiš môj

Víťazstvo a vykúpenie

Piesne o Ježišovom vzkriesení, zmŕtvychvstaní, víťazstve nad smrťou. Piesne o vykúpení, záchrane a tiež piesne, ktoré oslavujú Ježiša ako mocného, neporaziteľného Víťaza a Vládcu.

Ultimátny príklad: Poďte a pozrite

Milosť a odpustenie

O tom, čo vykúpenie prinieslo do môjho života, ale tiež o odpustení hriechov, o novej šanci v živote.

Ultimátny príklad: Smieme stáť

Rozhodnutie

Piesne, v ktorých sa podujímam urobiť nejaký krok. Chcem ísť za tebou, Nech som ako ty, Veď ma. Sú to skôr univerzálne rozhodnutia, ktorými reagujeme na predchádzajúce piesne. Mnohé z nich sú vhodné tak niekde uprostred, viaceré na záver zhromaždenia, pretože vyjadrujú vôľu človeka zmeniť svoj život, odísť zo stretnutia s rozhodnutím. Tieto piesne a niekoľko ďalších tém sú skôr o tom, čo robím ja ako jednotlivec v reakcii na Božiu veľkosť alebo prisľúbenia.

Ultimátny príklad: Každý deň

Púšť a skúšky

Piesne o vyprahnutosti, ťažkostiach, každodenných prekážkach. Piesne, v ktorých voláme na Boha, prosíme ho o pomoc, o nadprirodzený zásah. Viaceré sa prekrývajú s ďalšími témami.

Ultimátny príklad: Mojou nádejou si

Viera a dôvera

Piesne o dôvere Bohu, o nádeji, o istote, že sa postará, že príde, pomôže. Piesne v ktorých vyjadrujeme vieru napriek okolnostiam. Tiež piesne, v ktorých sa modlíme za väčšiu vieru a dôveru.

Ultimátny príklad: Dôveruj

Pokánie a premena

Priznanie si chyby, zlyhania. Kajúcne piesne, v ktorých voláme na Boha, prosíme o zľutovanie, odpustenie hriechov. Vyznanie túžby po zmene, po premene srdca, po obnove svätosti.

Ultimátny príklad: Tak som dnes znova tu

Odovzdanie života

Niečo ako rozhodnutie, ale silnejšie, hlbšie, komplexnejšie, závažnejšie. Nevyjadruje len túžbu (chcem ísť za tebou), ale úplnú odovzdanosť (vezmi si ma). Je to rozdiel asi medzi ako „povedz mi a ja to urobím“ a „máš ma vo svojej moci“. Tieto piesne zvyčajne neradno hrať hneď na začiatok, ale je dobré si k nim inými piesňami preklenúť cestičku v srdiečkach.

Ultimátny príklad: Dávam všetko

Poslanie a služba

Piesne o vyslaní, o službe pre Božie kráľovstvo. Piesne, v ktorých sa dávame k dispozícii. Túžba po zvestovaní evanjelia, po hlásaní Ježiša.

Ultimátny príklad: Zlom mi srdce (ešte nemáme v spevníku, ale príde na to 🙂 )

Uzdravenie a oslobodenie

Túžba po uzdravení, oslobodení, prelomení útlaku. Piesne, v ktorých voláme na Boha a prosíme ho o intervenciu, ale aj piesne, v ktorých vyznávame slobodu, ktorú nám vo svojom vzkriesení priniesol Ježiš.

Ultimátny príklad (nie až tak ultimátny, ale asi najskôr): Temnota neobstojí

Pred trónom

Toto je kategória pre tie najepickejšie a najsilnejšie piesne, v ktorých sa zhromaždenie dostane priamo pred Božiu tvár. Väčšina motívov je zo Zjavenia (Svätý, Svätý, Svätý), rámcovo zvykne kombinovať hlboké uctievanie a odovzdanie zároveň. Tieto piesne sú ako vzácne lieky, veľmi drahé a mimoriadne účinné, nepredávkuj sa 🙂

Ultimátny príklad: Aleluja

Príď tvoje kráľovstvo

Piesne o prebudení v krajine, v národe, v cirkvi. Vyjadrujú túžbu po obrátení, po Božom zásahu, zjavení Božej moci atď.

Ultimátny príklad: Príď

Spoločenstvo a jednota

Téma o zjednotení sa v cirkvi, o bratskom spoločenstve. Mnohé z týchto piesní sú v prvej osobe množného čísla.

Ultimátny príklad: Aké je dobré a milé

Duchovný boj

Piesne, ktoré hovoria o modlitebnom boji, o diablovi, povzbudzujúce a bojovné.

Ultimátny príklad: Ťažší výber, prekvapivo najskôr Božia armáda

Zmocnenie a identita

Piesne, v ktorých prosíme Boha o posilu, zmocnenie, vyzbrojenie. Tiež piesne, v ktorých spievame o novom mene, povolaní, ktoré dáva Boh.

Ultimátny príklad: S tebou si kráčam

Nový život

Niekde v závere procesu prídem – začnem chváliť – Boh reaguje – učiním rozhodnutie sa nachádzajú piesne, v ktorých náš postoj je už zmenený. Sú to piesne, ktoré od stavu prijatia a prežitia spásy kráčajú ďalej do praktických oblastí života.

Ultimátny príklad (a hymna jednej generácie): Nekonečný

Vyznanie

Mimoriadne osobné piesne, ktoré sa v mnohom podobajú Dávidovým žalmom. Piesne, ktoré sú skôr pre malé, komorné, osobné zhromaždenia, ak vôbec. Väčšina týchto piesní skôr buduje život jednotlivca, než život cirkvi na stretnutí. Tiež tu zaradzujem vyjadrenia našich pocitov, vyznania lásky a oddanosti.

Ultimátny príklad: Viac, než pieseň ti dám

Radosť a oslava

Toto je ľahké, ide o piesne radostné, dynamické, tanečné, oslavné. V tejto kategórii veľmi veľa zaváži hudobná stránka piesní, texty sa často miešajú s inými motívmi.

Ultimátny príklad: Tancujem, spievam si

Detské

Nuž a na záver takú spin-off kategóriu z inej osi. Tu asi netreba vysvetľovať nič, niektoré piesne majú presah aj do „vážnych“ tém a pokojne ich zahraj aj pred dospelákmi, heh.

Ultimátny príklad: Ovečka – Ja milujem Kráľa

 

Matej